Terminos


Les presents Condicions Generals de Reserva (d'ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre FLATELI SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que FLATELI SL posa a la seva disposició en la seva www.flateli.com 

La reserva a través dels llocs web de FLATELI SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de FLATELI SL. 

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable per a cada cas. 

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre *FLATELI SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, La normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. 

FLATELI SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FLATELI SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns. 

 

Informació prèvia a la reserva 

FLATELI SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva. 

Així mateix, FLATELI SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa en la mateixa web. 

Per la reserva amb FLATELI SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de FLATELI SL i la contractació per mitjà d'aquests. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. 

Una vegada efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada. 

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.FUNCIONAMENT DE LA RESERVA 

Oferta de reserves i referència de preus. 

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, FLATELI SL ofereix en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, FLATELI SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquestes. D'aquesta forma, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la website de FLATELI SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes i/o serveis esmentats. 

 

Indicació dels preus. 

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, *FLATELI SL el comunicarà al client, via e-mail, abans de conducta el cobrament de la reserva. 

 

Disponibilitat. 

La disponibilitat de les ofertes ofertes per *FLATELI SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que *FLATELI SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En tal cas, *FLATELI SL remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta. 

 

Formes de pagament. 

FLATELI SL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d'una targeta de crèdit, titular de reserva, per a garantir l'efectivitat d'aquesta. L'Establiment es reserva el dret de realitzar el cobrament de la reserva i la fiança sobre la targeta facilitada. L'establiment es reserva el dret a comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l'arribada del client. La factura corresponent a la reserva, se saldarà directament en l'establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptada per l'establiment. 

 

Cancel·lació de la reserva. 

S'aplicaran les normes de cancel·lació específiques de l'allotjament que s'especifiquen a l'apartat específic de l'allotjament dins la pàgina web.

 

Desistiment 

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de *FLATELI SL amb CIF B66238775 i domicili social situat a Bames 199, 1er A, 08006 Barcelona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, *FLATELI SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. 

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè. 

*FLATELI SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que *FLATELI SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@flateli.com 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE 

Així mateix, *FLATELI SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. *FLATELI SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.